Biztosítás Székesfehérvár

Elérhetőségeink:

Tel/fax: 06-22/305-267


Tel: 06-20/57-55-323


E-mail: biztosfurge@2malkusz.hu

Kötelező biztosítás

Jó tudni! Mindig legyen Önnél Európai baleseti bejelentőlap (kék-sárga kárbejelentő), mert a kárrendezéshez ezt a lapot minden esetben ki kell töltenie, akár belföldön, akár külföldön történik a baleset.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást a 2009. évi LXII. törvény szabályozza.

Idézetek a törvényből:

„4.§ (1) Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles az e törvény szerinti biztosítóval a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére, az e törvényben meghatározott feltételek szerinti biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani. (biztosítási kötelezettség)

4. § (4) Ha a szerződéskötésre a tulajdonjog átszállása miatt kerül sor, az e törvény szerinti új üzembentartó köteles a tulajdonjog átszállását követően a biztosítási szerződést haladéktalanul megkötni.

3. § (7) Fedezetlenségi díj: Az adott gépjármű vonatkozásában az üzembentartó biztosítási kötelezettségének – a szünetelési időtartamának, valamint az üzembentartó önhibáján kívül eső, hitelt érdemlően igazolt okból bekövetkező díjnemfizetés időtartamának kivételével – díjfizetés hiányában kockázatviselés nélküli időtartamára (fedezetlenség időtartama) a Kártalanítási Számla kezelőjét megillető, általa meghatározott díjtarifa alapján utólagosan megállapított díj.

7. § (1) A szerződő felek bármelyike a biztosítási időszak utolsó napjára (biztosítási évfordulóra), azt legalább 30 nappal megelőzően a biztosítási szerződést írásban, indoklás nélkül felmondhatja. A felmondás akkor hatályos, ha az a másik félhez határidőben megérkezik.

4. § (3) A szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettség tekintetében üzembentartónak minősül a gépjármű tulajdonosa által – szerződés vagy más hitelt érdemlően jogcím alapján – üzembentartóként megnevezett személy.

9. § (3) A 4. § (3)-ben meghatározottak szerint a gépjármű tulajdonosa által üzembentartóként megnevezett személy által kötött szerződés ezen üzembentartó hatósági okiratba történő bejegyzése napján lép hatályba, ennek hiányában – ha az üzembentartó hatósági okiratba történő bejegyzése a szerződéskötést követő 30 napon belül nem történik meg - megszűnik.

9. § (4) Az üzembentartó köteles 8 napon belül bejelenteni a biztosítónak a biztosítást igazoló okiratban feltűntetett adatok változását.

10. § A biztosítási szerződés hatálya alatt ugyanarra a biztosítási időszakra kötött további biztosítási szerződés érvénytelen.

21. § (4) Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító a díj esedékességétől számított 30. nap elteltéig – a következményekre történő figyelmeztetés mellett – a szerződő félnek a díj esedékességétől számított 60 napos póthatáridővel, igazolható módon a teljesítésre vonatkozó felszólítást küld. A türelmi idő eredménytelen leteltével a szerződés – amennyiben egyéb okból még nem szűnt meg – az esedékességtől számított 60. napon megszűnik.”

 


Vissza
Partnereink
2011 Biztos Fürge Kft. Minden jog fenntartva!